Informacje dla dziennikarzy

Na temat energii atomowej 03.12.2015 11:20

Dr hab. inż. Agata Markowska–Szczupak oraz dr inż. Karolina Kiełbasa (obie Panie z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska) uczestniczyły w ośmiotygodniowym stażu szkoleniowym z zakresu energetyki jądrowej w Hiszpanii.

Szkolenie realizowane było w przedsiębiorstwie TECNATOM S.A., z siedzibą w Madrycie, przy współpracy z The Technical University of Madrid, The Technical University of Catalonia i Spanish Nuclear Regulatory Authority. Finansowanie stażu realizowano w ramach projektu systemowego MNiSW „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, a finansowano ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Zakwalifikowanie się na staż związane było z przejściem wszystkich etapów konkursu prowadzonego w ramach tego projektu.

Program szkolenia obejmował zagadnienia: bezpieczeństwa elektrowni jądrowych (techniczne i organizacyjne), podczas normalnej eksploatacji, w stanach awaryjnych oraz związanych z zagrożeniami terrorystycznymi; odpadów promieniotwórczych (zabezpieczanie składowania, przerobu, transportu itp.); ochrony radiologicznej (w elektrowniach jądrowych, podczas transportu i w pobliżu składowisk odpadów promieniotwórczych); procedur bezpieczeństwa w otoczeniu elektrowni jądrowej na wypadek awarii (strefy bezpieczeństwa, strefy ewakuacji, planów ewakuacyjnych, zadań służb mundurowych); specyfiki energetyki jądrowej w porównaniu z energetyką konwencjonalną; możliwości zwiększania efektywności elektrowni jądrowych, np. przez produkcję ciepła dla potrzeb komunalnych i przemysłowych; zastosowania metod symulacji komputerowych do analizy działania elektrowni jądrowej w warunkach normalnej eksploatacji i w stanach awaryjnych; percepcji społecznej energetyki jądrowej, specyfiki postrzegania zagrożeń związanych z eksploatacją elektrowni jądrowych, zasad profesjonalnego komunikowania się ze społeczeństwem; dobrych praktyk w kontaktach inwestora, dostawcy technologii, operatora elektrowni jądrowej ze społecznościami lokalnymi oraz samorządami oraz najważniejszych międzynarodowych uregulowań prawnych dotyczących energetyki jądrowej (w tym zadania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej IAEA).

W czasie 8 tygodni, obie Panie uczestniczyły w 173 godzinach wykładów  i ćwiczeń, 32h godzinach zajęć na symulatorach hiszpańskich elektrowni atomowych (Ascó I i Vandellos II) oraz wyjazdach studyjnych m.in. do Fabryki Paliwa Nuklearnego, Elektrowni Atomowej Ascó I, Centrum Kontroli Odpadów Radioaktywnych.

 Potwierdzeniem ukończenia stażu i pozytywnego zaliczenia projektu grupowego realizowanego w czasie jego trwania są certyfikaty. Nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu energetyki jądrowej, obie Panie będą miały okazję przekazać na zajęciach prowadzonych w ramach nowo utworzonej specjalności „Technologie jądrowe” na II stopniu studiów stacjonarnych kierunku Technologia Chemiczna, realizowanej na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, która jest otwarta dla absolwentów I stopnia studiów technicznych.