Informacje dla dziennikarzy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zainauguruje rok akademicki 29.09.2015 12:02

2 października 2015 r.  w auli im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10.

Początek o 12.00

Immatrykulacja studentów przewidziana jest na 12.40

W programie inauguracji uroczystość nadania prof. dr hab. inż. Edmundowi Kacy tytułu Profesora Honorowego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. (ok. 13.20)

Wykład inauguracyjny „Modelowanie struktury atomowej i elektronowej cząsteczek jako nieodłączny element projektowania materiałowego” wygłosi prof. Anna Biedunkiewicz z Instytutu Inżynierii Materiałowej. (ok. 13.45)

 

W roku akademickim 2015/2016 na kilkudziesięciu kierunkach dotyczących wielu dziedzin techniki, technologii, nauk przyrodniczych i rolniczych oraz ekonomii studia rozpocznie ogółem 11 500 studentów w tym 3 100 na pierwszym roku studiów.  

 

Zapraszam na inaugurację

 

Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca - biografia

Pan Edmund Kaca urodził się 27 lutego 1948 roku w Kotliskach, w woj. łódzkim. Średnie wykształcenie uzyskał w Technikum Melioracji Wodnych w Bratoszewicach koło Łodzi. Zaraz po skończeniu Technikum, tj. w latach 1968 ÷ 1973, studiował na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie.

Od 1 października 1973 roku był zatrudniony na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW na stanowisku asystenta, od 1974 roku na stanowisku starszego asystenta, a po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, tj. od 1981 roku, na stanowisku adiunkta. W 1991 roku, na podstawie rozprawy „Rozrząd wody w systemach nawodnień podsiąkowych” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych.

W roku 1992 podjął pracę w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach na stanowisku docenta i pełnił jednocześnie funkcję dyrektora. Po uzyskaniu tytułu profesora w 1999 roku zatrudniony został na stanowisku profesora.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 stycznia 2010 roku, z połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) w Warszawie oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) w Falentach, został utworzony Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) w Falentach. Jednocześnie Minister powołał prof. dr. hab. inż. Edmunda Kacę na Kierownika nowoutworzonego Instytutu. Po wygraniu konkursu Minister powierzył Mu od 1 lipca 2010 pełnienie funkcji dyrektora ITP.

 Był współtwórcą i realizatorem koncepcji przekształcenia Instytutu w nowoczesną jednostkę badawczo-rozwojową, realizującą współczesne zadania na rzecz rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem nowych uwarunkowań wynikających z przekształceń społeczno-gospodarczych i ustrojowych oraz integracji Polski z Unią Europejską. 

Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca aktywnie od wielu lat angażuje się w działalność upowszechnieniową i edukacyjną. Był promotorem trzech prac doktorskich. Był pomysłodawcą i aktywnym uczestnikiem utworzenia Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich, a następnie utworzenia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach. Od początku istnienia Szkoły, tj. od 2002 r. do 31 września 2012 r., piastował funkcje jej rektora. W latach 2000-2008 był zatrudniony na stanowisku profesora w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Od 1 października 2012 r. jest rektorem tej Uczelni. Realizując zadania dydaktyczne prowadził wykłady i ćwiczenia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w zakresie: technologie w ochronie środowiska, inżynieria procesowa oraz gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa. Na studiach doktoranckich w ITP realizuje wykłady z przedmiotu metodologia badań naukowych. W ramach tego Studium jest opiekunem naukowym trzech prac doktorskich. W Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: technologie w ochronie środowiska, rekultywacja terenów zdegradowanych, oczyszczenie ścieków i inżynieria procesowa.

Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca ma liczne sukcesy w pracy naukowej. Dyplom magistra inżyniera melioracji wodnej uzyskał z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem, a praca magisterska uzyskała nagrodę I stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową studentów szkół wyższych. Obronił z wyróżnieniem, nagrodzoną nagrodą III stopnia Ministra NSzWiT, pracę doktorską (1981 r.). Wyróżniająco przeszedł również kolokwium habilitacyjne (1991 r.) uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych.

Opublikował samodzielnie lub we współautorstwie ponad 180 prac, z czego około 120 – to prace o charakterze naukowym. Do ważniejszych prac i opracowań naukowych w ostatnich latach należą:

Kaca E., 2009. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych. W monografii: Woda na obszarach wiejskich. Pod red. naukową: prof. W. Mioduszewski i prof. W. Dembek. Wyd. IMUZ Falenty. s. 396 – 402.

Kaca E., 2009. Gospodarka wodno-ściekowa na wsi. W monografii: Woda na obszarach wiejskich. Pod red. naukową: prof. W. Mioduszewski i prof. W. Dembek. Wyd. IMUZ Falenty. s. 408 – 414.

Kaca E., 2009. Stan i tendencje rozwoju sanitacji wsi polskiej. Zeszyty Edukacyjne 12/2009. Wyd. IMUZ Falenty. s. 171-181.

Kaca E., 2009. Gospodarka wodna wsi i rolnictwa. W. Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. I Kongres Nauk Rolniczych Nauka – praktyce. Wyd. IUNG-PIB Puławy. s. 93-103.

Kaca E., Barszczewski J., Walczuk T., 2009. Innowacyjność w gospodarce wodno-stawowej na przykładzie Stawów Raszyńskich. W: Problemy Inżynierii Rolniczej 3(65). Wyd. IBMER Warszawa. s. 91 – 99.

Kaca E., 2010. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Tom 10 zeszyt 3 (31). Wyd. ITP. s. 7 - 18.

Kaca E., Drabiński A., Ostrowski K., Pierzgalski E. Szafrański Cz., 2011. Gospodarowanie wodą w sektorze rolno-spożywczym i obszarach wiejskich, w warunkach nowych wyzwań i ograniczeń. Polish Journal of Agronomy. 7/2011. Wyd. IUNG-PIB Puławy s. 14-21.

Kaca E., 2011. Melioracje wodne jako czynnik ograniczający skutki ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych. Wiad. Mel. i Łąk. 3/2011. Wyd. SITWM. s. 111-114.

Kaca E., Kaca G., 2012. Wskaźniki masy odpadów w Polsce w świetle danych statystycznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Tom 12 zeszyt 3 (39). Wyd. ITP. s.137 - 144

Kaca E., 2012. Międzywojewódzkie zróżnicowanie wartości wskaźników masy zebranych odpadów. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Tom 12 zeszyt 3 (39). Wyd. ITP. s. 123 – 135.

Barszczewski J., Kaca E., 2012. Water retention in ponds and the improvement of its quality during carp production. Journal of Water and Land Development. Nr 17. s. 31 – 38.

Kaca E. 2013. Strategiczna analiza SWAT Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z wykorzystaniem metody AHP. Informator ITP. Wiadomości Melioracyjne i łąkarskie. Nr 3/2013. s. 129 – 134.

Kaca E. 2013. Pomiar objętości przepływu wody i masy substancji w niej zawartej i jego niepewność na przykładzie stawów rybnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Tom 13 zeszyt 1 (41). Wyd. ITP. s. 31 – 57.

 

Za działalność naukową profesor E. Kaca uzyskał szereg nagród. Najważniejsze to:

Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za opracowanie „System informacyjno-decyzyjny rozrządu wody w dolinie rzecznej”, 1993 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za pracę „Współczesne problemy melioracji”, 1994 r.

Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za opracowanie „Metodyczne i praktyczne podstawy oraz wskazanie zasad kontrolowanej gospodarki wodnej w systemach nawodnień”, 1999 r.

Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za opracowanie „System proekologicznych działań i przedsięwzięć inwestycyjno-organizacyjnych warunkujących zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z dominacją gospodarstw zajmujących się chowem bydła”, 1999 r.

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za opracowanie we współautorstwie pn. Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, 2010 r.

Profesor Edmund Kaca aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz środowiska naukowego. Jest członkiem Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN. Był przewodniczącym Rady naukowej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego: Woda-Środowiska-Obszary Wiejskie. Był członkiem Rad programowych czasopism naukowych Człowiek i Środowisko oraz Zagadnienie Doradztwa Rolniczego. Przez wiele lat był członkiem Rady Naukowej Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych oraz jest członkiem Rady Naukowej ITP.

Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca przykłada szczególną wagę do indywidualnego rozwoju naukowego pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Z Jego inicjatywy zorganizowano w Instytucie studia doktoranckie, na których kształcą się młodzi pracownicy Instytutu, jak i osoby z zewnątrz. Za Jego kadencji wielu pracowników zdobyło stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Wszyscy zgłaszający się do Instytutu pracownicy innych ośrodków naukowych, pragnący uzyskać stopień dra hab. lub tytuł profesora, mogą liczyć na poparcie dyrektora i życzliwe rozpatrzenie kandydatury przed skierowaniem jej do Rady Naukowej.

Współpraca pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, najpierw z pracownikami IBMER-u i IMUZ-u a następnie z pracownikami ITP, zaowocowała wieloma wspólnymi pracami naukowymi. Kilku pracowników WKŚiR było członkami Rad Naukowych ww. instytutów.

Szczególnie życzliwe wspieranie współpracy przez profesora Edmunda Kacę umożliwiło także rozwój kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Zaowocowało to uzyskaniem w ciągu czterech ostatnich lat przez 13 pracowników Wydziału stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w trzech dyscyplinach naukowych, z czego 9 w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. Byli to (w kolejności uzyskania):   

Adam Koniuszy, „Identyfikacja stanów obciążeń ciągnika rolniczego” (2011).

Hanna Siwek, „Zachowanie się frakcji mineralnego fosforu w interfazie osad-woda małych zbiorników wodnych na obszarach wiejskich” (2012).

Renata Gamrat, „Studia nad różnorodnością śródpolnych wysp środowiskowych w dorzeczu Iny” (2013).

Ryszard Malinowski, „Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia Warty i doliny dolnej Odry oraz ich przekształcenia w wyniku zabiegów hydrotechnicznych i użytkowania rolniczego” (2013).

Arkadiusz Telesiński, „Zmiany parametrów biochemicznych i toksykologicznych gleb pod wpływem 1-alkilo-3 metyloimidazoliowych cieczy jonowych” (2013).

Małgorzata Gałczyńska, „Reakcja przęstki pospolitej (Hippuris vulgaris L.) i żabiścieku pływającego (Hydrocharis morsus-ranae L.) na zanieczyszczenie wody wybranymi metalami ciężkimi i możliwości wykorzystania tych roślin w fitoremediacji wód” (2013).

Mariola Wróbel, „Zróżnicowanie roślinności na gruntach nieużytkowanych rolniczo w gospodarstwach realizujących program rolnośrodowiskowy na Nizinie Szczecińskiej” (2013).

Andrzej Karbowy, „Wpływ czynników technologicznych przygotowania i zadawania pasz na nakłady i koszty eksploatacyjne w oborach” (2013).

Marek Rynkiewicz, „Wpływ składu biomasy na wybrane właściwości peletów i brykietów” (2014).

Magdalena Błaszak, „Rozprzestrzenienie w środowisku mikroorganizmów biodeghradujacych symazynę” (2014).

Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, „Ekologiczne uwarunkowania występowania nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabditidae) w wybranych ekosystemach północno-zachodniej Polski” (2014).

Ewa Możdżer, „Ocena oddziaływania odpadów komunalnych i przemysłowych na środowisko oraz wartość energetyczną roślin”  (2015).

Michał Kupiec, „Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce północno-zachodniej, od XIX do początków XXI wieku” (2015).

W  ITP zostały przeprowadzone także postępowania o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych Lesławowi Wołejce (2014) i Krystynie Cybulskiej (2014) - pracownicy WKŚiR.

Prof. dr hab. Edmund Kaca ma duże zasługi w działalności społecznej na rzecz społeczności inżynierów i techników branży wodnej i melioracyjnej. Od 2001 roku do 2009 był wiceprezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych i przewodniczącym Sekcji Głównej Melioracji i Ochrony Środowiska SITWM. Był członkiem Rady Programowej czasopisma technicznego Gospodarka Wodna. Jest członkiem rady programowej Wiadomości Melioracyjnych i Łąkarskich oraz był członkiem rady programowej kwartalnika Problemy Ocen Środowiskowych. Od 2002 roku - z powołania Ministra Środowiska - jest członkiem Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Za działalność popularyzatorską i wdrożeniową został odznaczony srebrną i złotą Odznaką Honorową SITWM, odznaką Zasłużony dla Rolnictwa oraz Brązowym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.