Informacje dla dziennikarzy

Ponad 5 ml zł dla naukowców ZUT od Narodowego Centrum Nauki. Zbadają oni m.in. układ trawienny drobiu oraz borofen - następcę grafenu 01.12.2021 14:01

Aż 13 grantów na badania z zakresu nauk ścisłych i technicznych otrzymają naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w ramach trzech rozstrzygniętych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki - OPUS 21, PRELUDIUM 20 i MINIATRUA 5.

 

Konkurs OPUS 21 skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę i nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in. na uczelni, centrum naukowo-przemysłowe, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub we współpracy z partnerami zagranicznymi.

W programie OPUS 21 zostaną sfinansowane badania dra Wojciecha Sałabuna z Wydziału Informatyki ZUT, który stworzy nową metodę wyznaczania poziomów istotności kryteriów decyzyjnych (wag decyzyjnych) o wysokiej skuteczności z wykorzystaniem obiektów charakterystycznych, przyznane środki to: 119 999 zł. Borofenem i jego pochodnymi do magazynowania energii – projektowaniem procesów wytwarzania zajmie się prof. Ewa Mijowska
z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, przyznane środki na ten koncept to: 1 096 780 zł. Nad ekologicznymi i opłacalnymi strategiami odpadów polimerowych do nanomateriałów węglowych popracuje dr Xin Wen również z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, przyznane środki na ten cel to: 1 491 450 zł. Z kolei naukowcy z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT wspólnie z naukowcami z Politechniki Bydgoskiej oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk opracują mechanizmy molekularne osi jelitowo-wątrobowej kurcząt, przyznane środki to: 1 209 256 zł.

Inaczej jest w przypadku otrzymanych grantów w konkursie PRELUDIUM 20. Tu kierownikiem projektu może być tylko osoba, która nie ma stopnia doktora. Temat konceptu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Zespół badawczy w projekcie może składać się co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.

 Laureaci PRELUDIUM 20 z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zbadają m.in. inteligentny system wsparcia metody M5 - Magnetic Force Induced Vibration Evaluation (Paweł Karol Frankowski, Wydział Elektryczny ZUT, przyznane środki: 190 738 zł), zastosowanie wspomaganego zmiennym polem elektromagnetycznym hybrydowego reaktora fotokatalicznego do oczyszczania wody (Oliwia Paszkiewicz, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, przyznane środki: 133 400 zł), wpływ stresorów na produkcję piocyjaniny przez Pseudomonas aerugionsa (Joanna Jabłońska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, przyznane środki: 209 200 zł), elektrokatalizatory na bazie celulozy do reakcji wydzielenia wodoru i tlenu (Klaudia Maślana, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, przyznane środki: 189 420 zł)

W tym roku na konkursy Opus 21 i Preludium 20 przeznaczono ponad 636 mln zł. Do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło 4,5 tys. wniosków z całej Polski, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 912 projektów, 8 z nich pochodzi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Konkurs MINIATRUA 5 skierowany jest do naukowców z tytułem doktora, którzy nie kierowali realizacją projektów badawczych, ani nie byli laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN. Laureaci tego konkursu otrzymają od 5 do 50 tys. zł. na działanie, które nie może przekroczyć 12 miesięcy.

W programie MINIATURA 5 Narodowe Centrum Nauki sfinansuje projekt dra inż. Łukasza Łopusiewicza z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, który zbada dojrzewanie roślinnego analogu sera z porostem pleśni i spróbuje odpowiedzieć na pytanie: czy procesy proteolizy i lipolizy zachodzą podobnie jak w tradycyjnym serze Camembert? (przyznane środki: 50 tys. zł). Badaniami doświadczalnymi i modelowaniem właściwości dynamicznych polimerobetonu w mezoskali zajmie się dr inż. Paweł Dunaj z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT (przyznane środki: 8 tys. zł). Dr inż. Anna Żywicka z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w ramach przyznanych środków (45 tys. zł) zajmie się analizą ekspresji genów warunkujących zwiększoną efektywność procesu syntezy celulozy bakteryjnej u Komagataeibacter xylinus pod wpływem wirującego pola magnetycznego. Zmiany objętościowe i strukturę kompozytu mieszanek cementowych domieszkowanych mineralnymi dodatkami pęczniejącymi na bazie CaCO3 i CaO w warunkach pielęgnacji atmosferycznej zbada dr inż. Jarosław Antoni Błyszko z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT (przyznane środki: 50 tys. zł). Z kolei dr inż. Mariusz Leus z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT zrealizuje badania modelowe i doświadczalne redukcji ruchu stick-slip i siły tarcia przy wykorzystaniu drgań stycznych wzdłużnych sprężystego podłoża na kwotę blisko 30 tys. zł.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 21, PRELUDIUM 20 i MINIATURA 5 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki nadzoruje Dział Projektów Naukowych ZUT.