Informacje dla dziennikarzy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jako pierwsza uczelnia na Pomorzu Zachodnim wprowadza plan równości płci 11.02.2022 09:42

11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. "Na ZUT nie będzie miejsca na żadną formę dyskryminacji. Równość płci jest jednym z naszych priorytetów" – zapowiada prof. Jacek Wróbel.

 

Rektor uniwersytetu prof. Jacek Wróbel zarządzeniem z 10 lutego 2022 roku wprowadził plan równości płci. Jego głównym celem jest promowanie równości i różnorodności jako tych zasad, które wpływają na dobrostan osób pracujących i studiujących na uczelni. 

Plan odpowiada również na potrzebę prowadzenia systematycznych działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz promocji równości, na którą wskazują wnioski z badań dotyczących zjawiska dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego na polskich uczelniach – czytamy w zarządzeniu. 

  

Co wykazała wstępna analiza? 

Wśród władz uczelni i organów kolegialnych (rektor, prorektorzy, kanclerz, kwestor, dyrektor Szkoły Doktorskiej, Senat, Rada Uczelni) zdecydowanie przeważają mężczyźni (69,23 proc.). Nieco lepiej wygląda sytuacja wśród reprezentantów władz poszczególnych wydziałów. Procentowy udział mężczyzn na wyższych stanowiskach (dziekan, prodziekan) wynosi 58,7 proc. Wśród zatrudnionych osób na ZUT przeważają kobiety (58,65 proc.), jednak z tytułem prof. jest ich zaledwie 40,56 proc. 

Na ZUT studiuje 36,22 proc. kobiet. Analiza zespołu ds. równego traktowania wykazała, iż większość dziewcząt (kandydatek na studia) podczas rekrutacji wybierała wydział: Architektury, Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska, natomiast mężczyźni (kandydaci na ZUT) najczęściej wybierali wydział: Informatyki, Elektryczny, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. 

Wśród dyscyplin naukowych wybieranych przez doktorantki przeważają: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, biotechnologia, inżynieria materiałowa. Doktoranci ZUT (mężczyźni) karierę naukową rozwijają w kierunku: informatyki, inżynierii chemicznej, mechanicznej, materiałowej i technologii chemicznej. 

  

Jaki plan ma uczelnia? 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie planuje zrealizować pięć celów. Pierwszym z nich jest zwiększenie świadomości wśród społeczności ZUT na temat dyskryminacji i zasad równego traktowania. W związku z tym została m.in. uruchomiona strona internetowa
„Równi i transparentni w ZUT”, której celem jest popularyzacja postaw równościowych. ZUT przygotuje również szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla całej społeczności akademickiej. 

Drugim celem jest dążenie do zrównoważonej reprezentacji płci w zatrudnieniu. Pierwszym działaniem, które ZUT podejmie w tym zakresie, będzie równe traktowanie kandydatów podczas procesu rekrutacji. Przesłankami do zatrudnienia pracownika przede wszystkim mają być jego kompetencje oraz doświadczenie zawodowe. 

Kolejne priorytety uczelni to: dążenie do zrównoważonej reprezentacji płci wśród studentów, wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom dyskryminacji.